Zaloguj do FINASSET
Formularz zapytania
Masz pytanie? Podaj temat a my oddzwonimy.
2017-11-13
Stopy procentowe
WIBID 3M 1,53
WIBOR 3M 1,73
WIBOR 1M 1,66
EURIBOR 3M -0,33
EURIBOR 1M -0,37
Strona Główna » Oferta » Inwestycje i Ubezpieczenia » Fundusze Inwestycyjne

Inwestycje i Ubezpieczenia

Wybierz produkt:

TFI Allianz Polska S.A.

 

Spółka prowadzi Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty o konstrukcji parasolowej, w ramach którego dostępnych jest 12 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, poziomie ryzyka i rekomendowanym okresie inwestycji. 

W październiku 2009 roku TFI Allianz utworzyło Allianz Platinium FIZ, a dwa lata później, w październiku 2011 roku - Allianz Absolute Return FIZ (obecnie Allianz Discovery FIZ). W lipcu 2012 roku oferta Towarzystwa została poszerzona o Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Najnowszą propozycją inwestycyjną Towarzystwa jest utworzony w maju 2013 roku Allianz Nowa Energia FIZ - fundusz z wyjątkową na polskim rynku strategią zakładającą wykorzystanie potencjału spółek, których działalność związana jest z energią pozyskiwaną ze złóż gazu łupkowego oraz ze źródeł alternatywnych.

Towarzystwo oferuje również produkty inwestycyjne pozwalające na oszczędzanie na poczet przyszłej emerytury (IKE, IKZE, PPE).

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Kapitał zakładowy: 16 500 000 zł w pełni pokryty. NIP: 521-32-59-888. KRS: 0000176359. REGON: 015555893

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • Allianz Akcji FIO
 • Allianz Akcji Plus FIO
 • Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
 • Allianz Selektywny FIO
 • Allianz Aktywnej Alokacji FIO
 • Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
 • Allianz Obligacji Plus FIO
 • Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
 • Allianz Pieniężny FIO
 • Allianz Energetyczny FIO
 • Allianz Akcji Globalnych FIO
 • Allianz Obligacji Globalnych FIO

 EQUES Investment TFI S.A.

 

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku. Pierwotnie Towarzystwo działało pod nazwą Plejada TFI SA. W maju 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na EQUES INVESTMENT TFI SA.

Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze utworzone i zarządzane przez Towarzystwo prowadzą działalność inwestycyjną w dziedzinach zawiązanych z: restrukturyzacją wierzytelności, ekologią, rozwojem infrastruktury krajowej i innymi branżami mniej wrażliwymi na spowolnienie koniunktury gospodarczej.

Nad bezpieczeństwem środków naszych Inwestorów czuwają renomowane Banki depozytariusze: ING Bank Śląski SA oraz mBank SA.

Audytorzy: Ernst & Young Audit Sp. z o.o. oraz MAC Auditor Sp. z o.o. kontrolują działanie Depozytariusza i Towarzystwa, a także dwa razy w roku weryfikują księgi i sprawozdania funduszy.

Obsługą zleceń oraz dbaniem o poprawność procesu rozliczeń z Uczestnikami zajmuje się agent transferowy: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • EQUES Akcji FIO
 • EQUES Aktywnej Alokacji FIO
 • EQUES Obligacji FIO
 • EQUES Pieniężny FIO

Investors TFI S.A.

 

Investors TFI S.A. działa od 2005 roku. W 2011 roku dokonana została integracja z DWS Polska TFI, która zarządzała funduszami od 1998 roku. Zarządzamy 25 funduszami i subfunduszami publicznie dostępnymi o strategiach klasycznych i strategiach typu absolute return. Ponadto zarządzamy funduszami prywatnymi przeznaczonymi dla wąskiej grupy Inwestorów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania inwestycyjne dopasowane do potrzeb współczesnych inwestorów, którzy efektywnie dywersyfikują portfele. Dążymy do dostarczania satysfakcjonujących wyników uczestnikom funduszy w średnim i długim terminie.

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • Investor Płynna Lokata FIO
 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
 • Investor Akcji FIO
 • Investor Akcji Dużych Spółek FIO
 • Investor Zrównoważony FIO
 • Investor Obligacji FIO
 • Investor Top 25 Małych Spółek FIO
 • Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
 • Investor Parasol Specjalistyczny FIO

Noble Funds TFI S.A.

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Noble Funds TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie należy do Grupy Getin Noble Bank S.A. Noble Funds TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnym, świadczy usługi asset management, polegające na profesjonalnym zarządzaniu indywidualnym portfelem papierów wartościowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

Najważniejszy kapitał firmy stanowi doświadczony zespół specjalistów. Managerowie, którzy kierują Noble Funds TFI S.A. mają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają powierzonymi przez Klientów środkami, jednocześnie zapewniając Klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestycji.Noble Funds TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości).

Noble Funds TFI S.A uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 16 października 2006 roku.

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • Noble Fund Skarbowy FIO
 • Noble Fund Mieszany FIO
 • Noble Fund Akcji FIO
 • Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
 • Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus FIO
 • Noble Fund Timingowy FIO
 • Noble Fund Global Return FIO
 • Noble Funds Specjalistyczny FIO

Skarbiec TFI S.A.

 

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. 

Obecnie Skarbiec TFI SA zarządza 46 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 14 mld złotych. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2002 roku Gazeta Giełdy „Parkiet” uznała Skarbiec TFI SA najlepszym Towarzystwem funduszy inwestycyjnych w 2002 r., honorując Skarbiec TFI SA doroczną statuetką Byka i Niedźwiedzia. W 2006 roku Towarzystwo zdobyło nagrodę LIDER RYNKU w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce oraz tytuł EURO LEADERA. Rok później Skarbiec TFI SA został wybrany najlepszym Towarzystwem - tym razem w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online. Także w 2007 roku Skarbiec TFI SA zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek w kategorii „Business Superbrands” w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands. 

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, REGON 012711648 kapitał zakładowy: 4 050 505,00 zł, wpłacony w całości.

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • SKARBIEC FIO z wydzielonymi subfunduszami
 • SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny FIO
 • SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny FIO
 • SKARBIEC- JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny FIO z wydzielonymi subfunduszami 

TFI PZU S.A.

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.  jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. Na koniec czerwca 2015 r. wynosiły one ponad 28,3 mld zł. TFI PZU jest zarazem jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy PZU o nazwie PZU Inwestycje. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Zgodę na działalność Towarzystwo uzyskało na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 kwietnia 1999 r., zezwalającej Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA, na utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Kapitał akcyjny Towarzystwa wynosi 13.000.000 złotych i dzieli się na 13.000 akcji imiennych, o cenie nominalnej 1.000 złotych każda.

Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. TFI PZU S.A. w tym obszarze posiada bogate doświadczenie, które zdobywa nieprzerwanie od 1999 roku. W ofercie TFI PZU S.A. znajdują się produkty inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych i dostosowane do różnych profili inwestora.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102 ; NIP: 527-22-28-027, REGON: 014981458; Kapitał zakładowy 13 000 000 zł (w całości wpłacony).

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • PZU Gotówkowy
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • PZU SEJF+
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 • PZU Zrównoważony
 • PZU Energia Medycyna Ekologia
 • PZU Akcji KRAKOWIAK
 • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 • PZU Akcji Nowa Europa
 • PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
 • PZU Akcji Rynków Wchodzących
 • PZU Akcji Spółek Dywidendowych
 • PZU Dłużny Rynków Wschodzących
 • PZU FIO Ochrony Majątku

Union Investment TFI S.A.

Union Investment TFI S.A. działa w Polsce od 1995 r., początkowo jako Korona TFI S.A., a obecnie jako Union Investment TFI S.A. Od 20 lat nieprzerwanie pracuje na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Z Klientami utrzymuje uczciwe, partnerskie relacje, stawiając ich zadowolenie na pierwszym miejscu. Towarzystwu zaufało już ponad 100 tys. Inwestorów, którzy powierzyli TFI przeszło 10 mld zł. Oferuje bogaty wybór funduszy, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby Klientów. Dla większości z nich minimalna kwota wpłaty to tylko 100 zł. Fundusze Union Investment od wielu lat wypracowują dobre, powtarzalne wyniki, które pomnażają oszczędności Klientów. Dobre wyniki są zasługą jednego z najstabilniejszych w Polsce zespołów zarządzających, którego skład od 15 lat uległ jedynie niewielkim zmianom. 12 lat z rzędu ma zaszczyt stawać na podium prestiżowego rankingu TFI organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i niezależną firmę analityczną Analizy Online. Union Investment TFI S.A. było  również wielokrotnie nagradzane Złotymi Portfelami i statuetkami Byków i Niedźwiedzi. Aż 11 spośród funduszy może pochwalić się dobrymi ratingami (4 lub 5 gwiazdek) Analiz Online, przyznawanymi funduszom o ponadprzeciętnej jakości i wynikach lepszych od konkurentów, które zgodnie z oceną ekspertów „zasługują na to, by być w Twoim portfelu”.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937.

Lista dostępnych produktów inwestycyjnych:

 • UniWIBID Plus SFIO
 • UniObligacjeAktywny SFIO
 • UniEURIBOR (EUR) SFIO
 • UniStrategie Dynamiczny SFIO
 • UniAkcje: Daleki Wschód SFIO
 • UniObligacje Zamienne SFIO
 • UniKorona Pieniężny FIO
 • UniLokata FIO
 • UniKorona Obligacje FIO
 • UniDolarPieniężny (USD) FIO
 • UniObligacje: Nowa Europa FIO
 • UniStabilny Wzrost FIO
 • UniKorona Zrównoważony FIO
 • UniAkcje Dywidendowy FIO
 • UniKorona Akcje FIO
 • UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO
 • UniAkcje Wzrostu FIO
 • UniAkcje: Nowa Europa FIO
 • UniAkcje: Turcja FIO

Informacje zawarte na stronie internetowej, stanowią wyraz opinii Grupa Finanset Sp. z o.o., które mogą ulec zmianie, a Grupa Finanset Sp. z o.o. nie ma obowiązku informowania o tych zmianach. Mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednak Grupa Finanset Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich trafność. Nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Opracowane zostały na podstawie danych publicznie dostępnych i źródeł, uznanych przez Grupa Finanset Sp. z o.o. za wiarygodne, niemniej Grupa Finanset Sp. z o.o. nie może zagwarantować ich kompletności, dokładności i wiarygodności. Grupa Finanset Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści niniejszej strony ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji.

Odwiedź nas na Facebooku