Zaloguj do FINASSET
Formularz zapytania
Masz pytanie? Podaj temat a my oddzwonimy.
2017-11-13
Stopy procentowe
WIBID 3M 1,53
WIBOR 3M 1,73
WIBOR 1M 1,66
EURIBOR 3M -0,33
EURIBOR 1M -0,37
Strona Główna » O Nas » Misja

FIRMA

Nasza spółka Grupa Finanset Sp. z o.o. powstała w październiku 2012 roku. Jesteśmy grupą doświadczonych, niezależnych ekspertów finansowych. Założycielami są managerowie renomowanych instytucji finansowych. Doświadczenie zdobywaliśmy pracując dla polskich i międzynarodowych firm konsultingowych, banków i instytucji finansowych. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Model naszego działania opera się na wyborze najkorzystniejszej z punktu widzenia klienta, oferty finansowej. Stawiamy na: profesjonalizm, uczciwość, niezależność ,orientację na klienta, na jego potrzeby.

Początek działalności opierał się o działalność w zakresie finansowania potrzeb klientów indywidualnych i firmowych. Oferujemy również wsparcie dla projektów start –up oraz pomoc w uzyskaniu dotacji ze środków pomocowych UE. Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się bankami komercyjnymi oraz instytucjami finansowymi w Polsce.

W lutym 2014 roku uzyskaliśmy od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę nr DFI/I/4031/33/12/13/14/U/MK  na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Dzięki temu nasza oferta wzbogaciła się o produkty inwestycyjne renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Nasza spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie (nr. UDA – POIG.08.0200-14-282/13-00) w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B , 8 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 r. Realizujemy projekt automatyzujący procesy biznesowe pomiędzy instytucjami finansowymi i partnerami spółki. Projekt dotyczy współpracy ponadregionalnej na poziomie krajowym. W ramach projektu wdrażane są najnowsze technologie elektronicznej wymiany danych. Ponadto w ramach projektu będziemy świadczyć usługi w formule Software as a Service. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt obejmuje uruchomienie systemu wspomagającego doradztwo finansowe, dostarcza narzędzia informatycznego pozwalającego szybko przetwarzać dane oraz kształtować wysoki poziom obsługi klienta. W wyniku realizacji przedsięwzięcia pracownicy i klienci zyskają bezpośredni dostęp do najnowszych technologii informatycznych.

ZARZĄD

Nazywam się Dariusz Ziąber, jestem Prezesem Zarządu spółki Grupa Finanset sp. z o.o. Odpowiadam w naszej spółce za obszar klientów firmowych. Moja praca polega głównie na kontaktach z klientami którzy prowadzą swój własny biznes lub zarządzają przedsiębiorstwem. W naszej spółce dbam również o to aby nasze decyzje biznesowe były oparte na mocnych fundamentach finansowych. Z branżą finansową związany jestem od 1998 r. Swoją wiedzę i doświadczenia w bankowości zdobywałem w Banku BPH oraz w BRE Banku , pracując początkowo jako analityk. W BRE Banku pełniłem zarówno funkcje specjalistyczne jak i managerskie kończąc na stanowisku Wicedyrektora ds. Bankowości Korporacyjnej. Kolejne lata poświęciłem pracy dla Deutsche Bank , gdzie piastowałem funkcję Dyrektora największego Oddziału w Polsce i Dyrektora Rynku. Moje bogate doświadczenia pomagają mi w tym żeby nasza oferta była atrakcyjna dla klientów, żeby nasze procedury były przejrzyste i transparentne. Jestem dumny z tego że mogę pracować w tak dynamicznie rozwijającym się zespole!

 

Nazywam się Krzysztof Zwierz, pełnię funkcję Członka Zarządu Grupa Finanset sp. z o.o. Jestem w spółce odpowiedzialny za współpracę z klientem indywidualnym. Moim zadaniem jest rozwój oferty produktów i usług finansowych. Chcę aby Finanset był firmą która dostarcza Wam prawidłowo funkcjonujące, przejrzyste i atrakcyjne usługi finansowe.

Razem z zespołem kształtujemy współpracę między instytucjami finansowymi , dbamy o przyjazne relacje miedzy nami i naszym otoczeniem. W codziennej pracy pomaga mi moje długoletnie doświadczenie - ponad 16 pracy w branży finansowej, z czego 12 lat w strukturach Deutsche Bank. W banku kierowałem zespołami sprzedażowymi, początkowo na szczeblu oddziału a następnie na szczeblu centrali jako Dyrektor Regionu i Makroregionu. Bardzo lubię to co robię i cieszę się bardzo że mogę pracować w tak dobrym zespole jakim jest Finanset!

MISJA

Naszą misją jest dostarczanie w sposób transparentny, profesjonalny oraz bezpieczny usług i produktów finansowych zgodnie z najwyższymi standardami panującymi na rynku, zaspokojenie potrzeb finansowych klientów szanując ich preferencje i charakter oraz zbudowanie silnego zespołu w którym najważniejszym jest szacunek dla klienta, pracownika oraz partnera.

WARTOŚCI

  • Stawiamy na profesjonalizm i jakość oferowanych usług. 
  • Działamy precyzyjnie, dokładnie i dyskretnie zgodnie z najwyższymi standardami.  
  • Potrzeby klientów, pracowników i partnerów biznesowych są dla nas ważne.  
  • Stawiamy na dobre relacje. 
  • Słuchamy uważnie, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby. 
  • Komunikujemy się w sposób jasny i zrozumiały.

 

W imieniu własnym i spółki Grupa Finanset sp. z o.o. deklarujemy, że nasza Firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Zarząd Spółki

Odwiedź nas na Facebooku